Proje Terimleri Sözlüğü

Başvuru Rehberi: Hibe veren kuruluş tarafından başvuru sahipleri için hazırlanan, destekten yararla-nabilecek gerçek ve tüzel kişileri, başvuruda bulunabilecek kişi ve kurumlarda aranan şartları, başvuru ve yararlanma şekil ve şartlarını, destek konusu öncelik alanını, destekten karşılanabilecek uygun maliyetleri, seçim ve değerlendirme kriterlerini, eş finansman yükümlülüklerini, standart başvuru belgelerini ve diğer gerekli bilgileri, ayrıntılı, açık ve anlaşılır bir dille açıklayan belgedir. Proje hazırlamaya başlamadan önce bu rehberin detaylı bir şekilde okunması gereklidir.

Proje: Belirli bir zaman diliminde, belirli bir bütçe ile belirli bir amaca ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetler bütünü. Bütçesiz proje olmaz.

Proje Teklif Çağrısı: Bir kurumun kendisinin belirlediği öncelik alanlarında gelişim sağlamak üzere, başvurabilecek kişilerin, desteklenecek alanların, sağlanacak bütçenin, başvurabilecek kişilerin, eşfinansman gibi yükümlülüklerin yayınlandığı rehber.

Donör Kuruluş veya Fon Veren Kuruluş: Proje teklif çağrısının önceliklerini belirleyen ve bu öncelikler doğrultusunda asıl fon sağlayan kurumdur.

Eşfinansman: Projeye başvuracak kurumun mali katkısı. %10 da olabilir, %25 de veya %50. Bazen hiç olmayabilir. 

Ortak: Bazı proje teklif çağrıları, projelere ortaklı başvurulmasını ister. Ortakların kim olabileceği rehberde tanımlanır.

Paydaş: STÖ’nün faaliyetlerini sürdürürken işbirliği ve iletişim içinde kaldığı yararlanıcı, bağışçı, destekçi, proje ortağı kişi veya kurumlardır. STÖ’lerin hem iç hem dış paydaşları bulunur. İç paydaş bağlamında üyeler, gönüllüler, çalışanlar, yönetim bulunur. Dış paydaşlar bağlamında da kamu kurumları, üniversiteler, akademik dünya, sivil toplum örgütleri, özel sektör kuruluşları bulunur. Tüm paydaşlar nezdinde iyi ilişkiler ve güven ilişkileri kurmak üzerine ilerleyen bir sistem oluşturulması gereklidir.

Hedef Grup: Yararlanıcı grup da denilebilir. Hedef grup, askeri terminolojiden devşirilmiş olması nedeniyle son dönemde giderek artan şekilde eleştirilmektedir. Projeden doğrudan ve olumlu olarak etkilenecek grup, kurum veya kuruluşlar olarak ifade edilebilir.

SMART: Aşağıdaki İngilizce kelimelerin baş harflerinin kısaltılmasıdır. Projelerin SMART göstergeler çerçevesinde hazırlanması beklenir.

Specific — Belirli
Measurable — Ölçülebilir
Achievable — Uygulanabilir, başarılabilir
Relevant — İlgili, gerçekçi, amaca hizmet eden
Time-bound — Zamanlaması olan, takvime bağlı

Asgari Destek Tutarı: Başvuru sahibinin hibe veren kuruluştan talep edebileceği en düşük mali destek miktarıdır.

Azami Destek Tutarı: Başvuru sahibinin hibe veren kuruluştan talep edebileceği en yüksek mali destek miktarıdır.

Bağımsız Değerlendirici: Projeleri genelde fon veren kuruluştan bağımsız kişiler değerlendirir. Fon veren kuruluşlar bağımsız değerlendiriciler için çağrıya çıkar ve uygun görülen bağımsız değerlendiricileri havuzuna ekler. Projeleri genelde iki veya duruma göre üç bağımsız değerlendirici değerlendirir.

Proje Hesabı: Mali desteğe hak kazanan yararlanıcı tarafından projeye özel olarak açılan, kendisi tarafından sağlanan eş finansman da dâhil proje harcamalarının tamamının karşılandığı banka hesabıdır. Genelde eşfinansman isteyen kurumlar, yararlanıcı tarafından bir hesap açılmasını, bu hesaba önce yararlanıcının eşfinansman katkısını koymasını bekler, sonrasında kendi tarafından desteklenecek miktarı aktarır. Bu hesaba yatırılacak dilimler de genel olarak %40, %40, %20 şeklinde yatırılır. Her yatırılan dilime ilişkin harcamalar proje takvimi doğrultusunda gerçekleştirildiğinde rapor sunulur. 

Proje Raporları: Ara rapor veya nihai rapor olarak sunulur. Projenin büyüklüğüne göre fon veren kuruluşa sunulan rapor sayısı artmaktadır. Raporlarda proje ilişkin kurumsal kapasite gelişimi, mali, sosyal, hukuki, vb. tüm gerçekleştirmelerin yansıtılması beklenir.

Sıkça Sorulan Sorular: Teklif çağrısına ilişkin başvuru rehberinde belirtilmeyen veya açık olmayan konulara ilişkin proje teklifi sunmak isteyen kişi ve kurumlarca sorulan yanıtlara verilen cevaplardır. Sorulan sorular soruyu soran kişiye ayrıcalık yaratmamak amacıyla toplu olarak her hafta belirlenen günde yanıtlanır ve yanıtlar fon veren kuruluşun internet sitesinde herkese açık olarak yayınlanır.

Uygun Maliyetler/Uygun Olmayan Maliyetler: Başvuru rehberinde fon veren kuruluş tarafından belirlenen öncelik alanlarında gerçekleştirilecek projeler için hangi maliyetlerin uygun maliyetler, hangi maliyetlerin ise uygun olmayan maliyetler olduğu belirtilir.

Değişiklik Talebi (Zeyilname): Projede öngörülemeyen durumların ortaya çıkması durumunda projeye ilişkin mali, hukuki, sosyal, vb. tüm hususlarda olabilecek şekilde fon veren kuruluşa değişiklik talebinde bulunulması işlemidir. Değişiklik talebi fon veren kuruluş tarafından uygun bulunmasının ardından hibe alan kuruluş tarafından uygulamaya geçirilir.

Çarpan Etkisi: Proje faaliyet ve çıktılarının başka kişi ve kurumlarca örnek alınması ve yaygınlaştırılmasına çarpan etkisi denir. Bilindiği gibi işletmeler, ticari faaliyetlerine ilişkin buluşlarında patent alır, bunu ticarileştirir, para kazanır ve başarısı budur. Sivil alanda ise başarı, yenilikçi çalışmaların başka kurumlarca örnek alınması ile mümkündür. Sivil alanda patent yerine örnek alınmak başarıdır.

Teknik Destek: Genelde Yönetim, İletişim, Sosyal Etki Ölçümü, Lobicilik Savunuculuk , Uluslararasılaşma vb. Alanlarda Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi amacıyla verilir. Destekleyen kurum genelde para vermez. Para veren kurumlar da vardır. Destekleyici kuruluş ya kendi uzmanını paylaşır ya da dışarıdan hizmet alımı yapmanızı destekler, ücretini kendi öder. Bazen de çalıştay, iletişim kampanyası vb. alanlarda giderleri destekleyici kuruluş üstlenir. Teknik destek verecek kuruluşlar bu hususları rehberlerinde belirtir. Genelde 5.000 Doları geçmez. Zaten para da genelde ayni olarak sağlanır, nakdi olarak sağlanmaz.

Sosyal Garaj Dünya'nın Tüm Seslerine ve Renklerine Açıktır

Tüm Soru Görüş ve Önerileriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz.
Bize Ulaşın