KVKK Başvuru Formu

Sosyal Garaj Eğitim, Bilişim, Sosyal İnovasyon, Proje ve Reklam Ltd. Şti. 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA BAŞVURU FORMU

 
Başvuru Tarihi : .... / .... / ...... 

1. Veri Sahbinin Kimlik ve İletişim Bilgileri

 • Adı-Soyadı
 • T.C. Kimlik/Pasaport/Kimlik Numarası
 • Tebligat Adresi
 • Cep Telefonu
 • Telefon Numarası
 • Faks Numarası
 • E-posta Adresi
  Sosyal Garaj ile İlişkiniz
  • Müşteri 
  • Çalışan
  • Diğer
 • Cevabın Tarafımıza Bildirilme Yöntemi
  • Posta
  • E-posta
  • Fax

2. Talep Konusu

Kişisel verilere ilişkin talebinizi aşağıda ‘’Talep Konusu’’ bölümünden yararlanarak yazabilirsiniz. Varsa bilgi ve belgeleri forma ekleyiniz.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Başvuruda bildirmiş olduğum bilgi ve belgelerin doğru olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmesi için ek bilgi ve belge talep edebileceğini, ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceğini beyan ve taahhüt ederim.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, başvurumun değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

*Kişisel veri sahibi 19 yaşından gün almamış ise ebeveynleri ya da velayet sahibi, vesayet altında ise vasisi, ilgili kişinin bu yönde açıkça vekalet vermiş olduğu kişiler bu durumu belgelemeleri halinde başvuru yapabilir. 


Başvuruda Bulunan İlgili Kişi

 • Adı Soyadı:
 • İmza: 
 • Başvuru Yöntemi:

BAŞVURU YOLU 

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ 

1. Yazılı Olarak Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla Başvuru Meşrutiyet Mah. Meşrutiyet Cad. Niyazi Bey Apt. No:17/8 Çankaya Ankara Başvurunun konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

sosyalgaraj@hs01.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

3. Sistemimizde Bulunan ElektronikPosta Adresi ile Başvuru 

sosyalgaraj@bazgirisim.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Talep Konusu 

 • Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum. 
 • Eğer Sosyal Garaj hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. 
 • Eğer Sosyal Garaj hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum. 
 • Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa ,bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum. 
 • Kişisel verilerimin eksik yada yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. 
 • Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini talep ediyorum. 
 • Eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. 
 • Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin üçüncü kişiler nezdinde de silinmesinin veya yok edilmesinin bildirilmesini talep ediyorum.
 • Sosyal Garaj tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde Şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. 
 • Kişisel verilerimin Kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum. 

Doldurmuş olduğunuz bu başvuru formu, Sosyal Garaj ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak eksiksiz ve isabetli olarak ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Sosyal Garaj, ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti gibi) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden veya belirttiğiniz adreslere cevaplarımızın gönderimi sırasında oluşabilecek aksaklıklardan dolayı Şirketimiz sorumluluk kabul etmemektedir. 

Sosyal Garaj tarafından doldurulacaktır. 

Tarih: .... / .... / ........

Teslim Alanın Adı Soyadı: 

İmza: 

Sosyal Garaj Dünya'nın Tüm Seslerine ve Renklerine Açıktır

Tüm Soru Görüş ve Önerileriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz.
Bize Ulaşın